Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ STRÁNKY www.mapak.sk

 

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Pavol Kuzmiak – Mapak – www.mapak.sk, so sídlom Budovateľská 418/46, 059 34, Spišská Teplica , 
IČO:35115530 , (ďalej len „dodávateľ“ alebo  len „MAPAK,“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, na internetovej stránke www.mapak.sk

 

 

 1. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti www.mapak.sk umiestnený na internetovej stránke ww.mapak.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného dodávateľom na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou používania E-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar a uzavrieť s dodávateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti www.mapak.sk. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru , miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.mapak.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov produktu, farebné prevedenie atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.mapak.sk Farebné prevedenie a odtiene tovaru zobrazené na monitore počítača sa môžu mierne líšiť od skutočného. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa zmena vzťahuje iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny po odsúhlasení kupujúcim.

 

 1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej www.mapak.sk dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany www.mapak.sk.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti www.mapak.sk. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.mapak.sk a jeho odoslaním cez e-shop.alebo telefonicky.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1.  vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  2.    vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
  3.    udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti www.mapak.sk,
  4.    vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1.  odmietnutím návrhu zo strany www.mapak.sk,
  2.    márnym uplynutím 14-dňovej lehoty na prijatie návrhu,

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné elektronické alebo telefonické vyhlásenie spoločnosti www.mapak.skadresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť www.mapak.sk potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti www.mapak.sk neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spoločnosť www.mapak.sk je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok www.mapak.sk odoslať a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti www.mapak.sk.

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany www.mapak.sk. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru, na územie Slovenskej Republiky Prepravu na Slovensku zabezpečíme kuriérom  alebo prostredníctvom Slovenskej pošty podľa cenníka. 

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti www.mapak.sk a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. V hotovosti
 2. Platbou na dobierku
  3. Platba na bankový účet spoločnosti www.mapak.sk

.

 

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť www.sachy-mapak.sk povinná odoslať kupujúcemu tovar potvrdení objednávky keď je skladom v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ nenastanú možné  komplikácie. Dodanie tovaru na objednávku sa dohodne v objednávke.

 

 1. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť www.mapak.sk ju ako miesto dodania potvrdila.

 

 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru zakúpeného cez e-shop www.mapak.sk do miesta dodania sú:

 1. preprava Kuriérom
  1.   preprava Slovenskou poštou
  2.   osobný odber na adrese: www.mapak.sk, so sídlom Budovateľská 418. Spišská Teplica po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

 1. DODANIE TOVARU ZAKÚPENÉHO CEZ E-SHOP WWW.MAPAK.SK

8.1. Záväzok spoločnosti www.mapak.sk dodať tovar je splnený odoslním kupujúcemu. Účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list je vygenerovaný kupujúcemu elektronicky a zasielaný na e-mailovú adresu uvedenú na objednávke.

8.2. Záväzok spoločnosti www.mapak.sk dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť www.mapak.sk bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a časovom intervale, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti www.mapak.sk.

. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti www.mapak.sk späť, je spoločnosť www.mapak.sk oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Spoločnosť www.mapak.sk  zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim v neporušenom obale, ak je obal pri prevzatí poškodení, ma nárok kupujúci tovar neprebrať, zásielku odmietnuť a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka)., okrem keď reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim  – poškodením výrobku, nevhodným používaním,  používaním  výrobku v nevhodných podmienkach  vtedy www.mapak.sk za škody nezodpovedá.  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Každý tovar zakúpený v internetovom obchode www.mapak.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu (www.mapak.sk,, Budovateľská 418/46, Spišská Teplica. 059 34 v pôvodnom a nerozbalenom obale spolu s písomnou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

9.2 Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. ODVOLANIE (STORNO) OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 1 Spoločnosť www.mapak.sk vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V zmysle §1 na l. zákon č 1082000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľ, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefón, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je potrebné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe, t.j. elektronickou poštou alebo prostredníctvom pošty.

10.4. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti www.mapak.sk. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť www.mapak.sk povinná:

10.6. www.mapak.sk si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť www.mapak.sk vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti www.sachy-mapak.sk na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti www.mapak.skkupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ s kupujúcim nebolo dohodnuté inak.

10.7. Spoločnosť www.mapak.sk je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1.  ak pri platbe na účet spoločnosti www.mapak.skkupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
  2.    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti www.mapak.sk,
  3.    ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti www.mapak.sk, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť www.mapak.sk schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach www.mapak.sk inak ho zaobstarať,
  4.    ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť www.mapak.sk tovar nakupuje.

10.8. Odstúpenie www.mapak.sk od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti www.mapak.sk kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9. Odstúpenie www.mapak.sk od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti www.sachy-mapak.sk na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.10. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť www.mapak.sk oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.mapak.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. www.mapak.sk spracúva osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby – objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. www.mapak.skzodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. www.mapak.sk spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa.

11.4. www.mapak.sk spracúva údaje právnickej osoby v tomto rozsahu: názov spoločnosti, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH.

11.5. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií www.mapak.sk, bude mu ich www.mapak.sk zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. Zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií je možné uskutočniť  kedykoľvek na základe postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo písomne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím a uchovaním týchto údajov na dobu neurčitú.

11.6. www.mapak.sk vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nie sú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov sú zadávané všetky osobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a dodávateľ s týmito platobnými údajmi neprichádza do styku. Dostáva výhradne informáciu o úspešnosti transakcie.

11.7. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1.  vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2.    doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  3.    potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4.    evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  5.    evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6.    zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) nadobúdajú účinnosť dňom 21.07.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sachy-mapak.sk

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.